Diab-Pont - nálunk minden a cukorbetegekről szól

Diab-Pont Ügyfélszolgálat

nálunk minden a cukorbetegekről szól

Legfrissebb tartalmaink:

Információk a cukorbeteg boltban történő vásárláshoz

Meg­ren­de­lés e­lött Ön­nek be kell lép­ni­e a rend­sze­rbe. Ezt csak a­kkor tud­ja meg­ten­ni, ha re­giszt­rál­ja ma­gát. Meg­ren­de­lé­se ak­kor lép é­let­be, ha on­line meg­ren­de­lé­sét e-mail-ben a Diab-Pont Kft. ve­vő­szol­gá­la­ta vissza­iga­zol­ja, a­mi leg­ké­sőbb az on­line meg­ren­de­lést kö­ve­tő 48 órán be­lül meg­tör­té­nik. A vissza­iga­zo­lás­sal Ön­nek vá­sár­lási kö­te­le­zett­sé­ge ke­let­ke­zik.

Bővebben...

Ha a ná­lunk vá­sá­rolt ter­mék nem fe­lel meg el­vá­rá­sa­i­nak, az át­vé­telt kö­ve­tő 14 na­pon be­lül még le­mond­hat­ja ren­de­lé­sét és él­het e­lál­lá­si jog­ával. Ha a ter­mék sé­rült, vagy csak hasz­ná­lat­ba vé­tel u­tán de­rül ki, hogy nem meg­fe­le­lő, ak­kor él­het ga­ran­ci­á­lis le­he­tő­sé­ge­i­vel. Mi­nél e­lőbb je­lez­ze ki­fo­gá­sát, hogy se­gít­hes­sünk!

Bővebben...

Megrendelését minden következmény nélkül lemondhatja vevőszolgálatunk bármely elérhetőségén mindaddig, amíg vevőszolgálatunk vissza nem igazolta. Ezek után is elállhat vásárlási szándékától bizonyos korlátozásokkal.

Bővebben...

Meg­ren­delt ter­mé­ke­it cso­mag­ként jut­tat­juk el ott­ho­ná­ba, mun­ka­he­lyé­re vagy az Ön ál­tal ki­vá­lasz­tott át­vé­te­li pont­ra. Szál­lí­tá­si dí­ja­ink tar­tal­maz­zák a cso­ma­go­lás­sal és szál­lí­tás­sal kap­cso­la­tos összes ál­ta­lunk fel­szá­mí­tott költ­sé­get és az áru ér­té­ké­ig ter­je­dő biz­to­sí­tás dí­ját va­la­mint az á­fát. A szám­lát a cso­mag­ban mel­lé­kel­ten küld­jük.

Bővebben...

A kü­lön­bö­ző fi­ze­té­si mó­dok­hoz el­té­rő szál­lí­tá­si ha­tá­ri­dőt tu­dunk vál­lal­ni. Bank­kár­tyás fi­ze­tés­nél kap­hat­ja meg leg­ha­ma­rabb a meg­ren­delt á­rut, u­tán­vét e­se­tén a ren­de­lés vissza­i­ga­zo­lás­át kö­ve­tő má­so­dik mun­ka­na­pon, á­tu­ta­lás­nál az el­len­ér­ték bank­szám­lánk­ra tör­té­nő me­gér­ke­zé­sét kö­ve­tő na­pon in­dít­juk a szál­lí­tást.

Bővebben...

A Diab-Pont Web­á­ru­ház­ban Ön sza­ba­don bön­gész­het a ter­mé­kek kö­zött, be­te­he­ti a­zo­kat ko­sa­rá­ba min­den­fé­le kö­te­le­zet­tség nél­kül. A meg­ren­de­lés­hez re­giszt­rál­ni szük­sé­ges. A "Meg­ren­del" gomb­ra kat­tint­va ki­vá­laszt­hat­ja a szál­lít­ás és fi­ze­tés mód­ját, majd a­da­ta­i­nak el­le­nőr­zé­se után a "Ren­de­lés el­kül­dé­se" gomb­ra kat­tint­va vég­le­ge­sít­he­ti ren­de­lé­sét, e­lőt­te bár­mi­kor vissza­lép­het.

Bővebben...