Diab-Pont - nálunk minden a cukorbetegekről szól

Diab-Pont Ügyfélszolgálat

nálunk minden a cukorbetegekről szól

Legfrissebb tartalmaink:

Te­vé­keny­sé­gün­ket a min­den­ko­ri ha­tá­lyos jog­sza­bá­lyok sze­rint vé­gez­zük, több ha­tó­ság fe­lü­gye­le­te a­latt. Ha mé­gis úgy ér­zi, hogy sé­re­lem ér­te, kér­jük, min­de­ne­ke­lőtt for­dul­jon ügy­fél­szol­gá­la­tunk­hoz, vagy hívja a +36-30-900-5217 szá­mot. Biz­to­san ta­lá­lunk me­gol­dást prob­lé­má­já­ra!

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2010/2009 (IX.29) Korm. rendelet 6. §-a alapján a Diab-Pont Internet-kereskedelmi és Csomagküldő Korlátolt Felelősségű Társaságot Érd Megyei jogú Város jegyzője a K/125/2011 számon vette nyilvántartásba.

A fogyasztók tájékoztatásával és jogainak védelmével kapcsolatosan  a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) jár el. A hatóság honlapján részletesen tájékozódhat az Önt megillető jótállási, elállási szabályokról, a megrendeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről.

Az elektronikus úton (SMS, fax, e-mail) érkezett kéretlen hirdetésekkel kapcsolatban bejelentést tehet, illetve eljárást kezdeményezhet a  Nemzeti Hírközlési Hatóságnál (NHH).

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései alapján az, akinek a személyes adatai védelméhez fűződő alkotmányos jogát megsértették, vagy annak veszélye fennáll, a sérelem kivizsgálása, megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.