Diab-Pont - nálunk minden a cukorbetegekről szól

Diab-Pont Ügyfélszolgálat

nálunk minden a cukorbetegekről szól

Legfrissebb tartalmaink:

 • Megszűnik a címkéken a „diabetikus” jelzés

  2016. July 1.

  Eddig a cukorbetegek által is fogyasztható termékek a „különleges igényeket kielégítő termékek" csoportjába voltak sorolva. De, mivel a „diabetikus" termékjelölést[…]

 • A gyógyszerek megfelelő tárolása

  2016. June 28.

  Az oxigén, a fény és a víz többek között azok az elemek, amelyek nélkülözhetetlenek az élőlények túlélése szempontjából. Ugyanezek az[…]

 • A változókor (menopauza) és a cukorbetegség

  2016. May 17.

  A legtöbb nő életében a menopauza – vagy ahogy még beszélni szoktunk róla változókor, klimax – egy teljesen természetes folyamat,[…]

 • A vércukormérő kiválasztásának 9 fő szempontja

  2014. October 24.

  Akinél cukorbetegséget diagnosztizálnak, a rengeteg újonnan felmerülő feladat közül az egyik első valószínűleg az, hogy vásároljon-e, és ha igen, milyen[…]

 • 10 ok, amiért gyűlölhetjük a vércukormérést

  2013. August 2.

  Az otthoni vércukormérés ma már olyan gyors, egyszerű és szinte fájdalommentes, a kapott információ pedig annyira értékes, hogy akár azt[…]

 • Vércukor-önellenőrzés: Mikor, hogyan mérjünk vércukrot?

  2013. June 22.

  A diabétesz kezelésének egyharmada vizsgálódás, kétharmada cselekvés. Sok más, elsősorban az orvosi terápiától függő betegségtől eltérően, a cukorbetegség kezelése rendkívül[…]

 • A magas vércukorszint (hiperglikémia)

  2011. June 10.

  A nem kezelt cukorbetegség szükségszerű velejárója a magas vércukorszint (hiperglikémia) de kezelés mellett is gyakori. Ennek okait és következményeit valamint[…]

 • Az alacsony vércukorszint (hipoglikémia)

  2011. May 25.

  Túl alacsony vércukorszint = hipoglikémia. Rutinos cukorbetegekkel is előfordulhat, hogy teljesen váratlanul leesik a vércukorszintjük ("hipóznak"). Ezt minél gyorsabban meg[…]

Fontus tudnivalók oldalaink látogatóinak

A Diab-Pont Kft. 2008 ó­ta áll fo­lya­ma­to­san a cu­kor­be­te­gek szol­gá­la­tá­ra. Te­vé­keny­sé­günk vég­zé­sé­hez min­den szük­sé­ges en­ge­déllyel ren­del­ke­zünk, leg­fon­to­sabb a­da­ta­in­kat, e­lér­he­tő­sé­ge­in­ket itt egy he­lyen meg­te­kint­he­ti.

Bővebben...

Web­ol­da­lun­kon és bi­zo­nyos te­vé­keny­sé­ge­ink so­rán sze­mé­lyes a­da­tok ke­rül­nek bir­to­kunk­ba. A­lap­el­vünk, hogy csak o­lyan a­da­to­kat ké­rünk, me­lyek fel­tét­le­nül szük­sé­ge­sek ah­hoz, hogy az Ö­nök ál­tal i­gé­nyelt szol­gál­ta­tást meg­fe­le­lő mi­nő­ség­ben és biz­ton­sá­go­san el tud­juk vé­gez­ni.

Bővebben...

Te­vé­keny­sé­gün­ket a min­den­ko­ri ha­tá­lyos jog­sza­bá­lyok sze­rint vé­gez­zük, több ha­tó­ság fe­lü­gye­le­te a­latt. Ha mé­gis úgy ér­zi, hogy sé­re­lem ér­te, kér­jük, min­de­ne­ke­lőtt for­dul­jon ügy­fél­szol­gá­la­tunk­hoz, vagy hívja a +36-30-900-5217 szá­mot. Biz­to­san ta­lá­lunk me­gol­dást prob­lé­má­já­ra!

Bővebben...