Diab-Pont - nálunk minden a cukorbetegekről szól

Diab-Pont Ügyfélszolgálat

nálunk minden a cukorbetegekről szól

Legfrissebb tartalmaink:

Fontus tudnivalók oldalaink látogatóinak

A Diab-Pont Kft. 2008 ó­ta áll fo­lya­ma­to­san a cu­kor­be­te­gek szol­gá­la­tá­ra. Te­vé­keny­sé­günk vég­zé­sé­hez min­den szük­sé­ges en­ge­déllyel ren­del­ke­zünk, leg­fon­to­sabb a­da­ta­in­kat, e­lér­he­tő­sé­ge­in­ket itt egy he­lyen meg­te­kint­he­ti.

Bővebben...

Web­ol­da­lun­kon és bi­zo­nyos te­vé­keny­sé­ge­ink so­rán sze­mé­lyes a­da­tok ke­rül­nek bir­to­kunk­ba. A­lap­el­vünk, hogy csak o­lyan a­da­to­kat ké­rünk, me­lyek fel­tét­le­nül szük­sé­ge­sek ah­hoz, hogy az Ö­nök ál­tal i­gé­nyelt szol­gál­ta­tást meg­fe­le­lő mi­nő­ség­ben és biz­ton­sá­go­san el tud­juk vé­gez­ni.

Bővebben...

Te­vé­keny­sé­gün­ket a min­den­ko­ri ha­tá­lyos jog­sza­bá­lyok sze­rint vé­gez­zük, több ha­tó­ság fe­lü­gye­le­te a­latt. Ha mé­gis úgy ér­zi, hogy sé­re­lem ér­te, kér­jük, min­de­ne­ke­lőtt for­dul­jon ügy­fél­szol­gá­la­tunk­hoz, vagy hívja a +36-30-900-5217 szá­mot. Biz­to­san ta­lá­lunk me­gol­dást prob­lé­má­já­ra!

Bővebben...