Diab-Pont - nálunk minden a cukorbetegekről szól

Diab-Pont Ügyfélszolgálat

nálunk minden a cukorbetegekről szól

Legfrissebb tartalmaink:

Ha Ön cukorbeteg, vagy csak érdeklődik a cukorbetegség témájában, töltsön el egy kis időt nálunk. Hosszú évek óta dolgozunk azon, hogy a hasznos információkat összegyűjtsük és közérthetően megosszuk azokkal, akik törődnek magukkal és hajlandóak erőfeszítéseket tenni egészségük érdekében. Ha valamire mégsem kap választ, keressen meg minket bármelyik elérhetőségünkön. Reméljük, hogy személyesen is segíthetünk Önnek!

 

Látogatóknak

Tudnivalók oldalaink használatához

Itt megtudhatja, hogy

kik vagyunk és hogyan érhet el bennünket,
milyen feltételekkel használhatja oldalainkat,
miért és mire használjuk személyes adatait,
hová fordulhat, ha panaszt szeretne tenni.

Vásárlóknak

Tudnivalók a cukorbeteg boltban történő vásárláshoz

Tájékozódjon vásárlás előtt

Milyen garanciát vállalunk a nálunk vásárolt termékekre?
Milyen feltételekkel szállítunk?
Hogyan fizetheti ki rendelését?
Hogyan mondhatja le, ha mégsem kéri a termékeket?

Ügyintézés

Itt intézheti ügyeit

Ide forduljon, ha

több információra van szüksége,
hibát talált oldalainkon,
reklamálni szeretne,
garanciális problémája van.

Vendégkönyv

Írjon vendégkönyvünkbe!

Írja meg

és ossza meg nálunk szerzett tapasztalatait,
véleményét munkánkkal kapcsolatban,
közérdekű tanácsait többi látogatónknak,
kritikáját is, hogy javíthassunk hibáinkon!

Aktuális

Diab-Pont aktualitások

Bemutatjuk

Legújabb szolgáltatásainkat, termékeinket
Kedvezményes ajánlatainkat
A cégünk életében történő változásokat
Hol találkozhat személyesen velünk

 

Internetes barangolásaink során gyakran találunk érdekes híreket, információkat a cukorbetegség, a diabetikus élelmiszerek vagy a cukorbeteg diéta témájában. Ezekről rendszeresen összefoglalót olvashat a Diab-Pont Magazinban.

A Diab-Pont Webáruházban a diabetikus élelmiszerek széles választékával állunk az Ön rendelkezésére. Saját készletről dolgozunk, webáruházunkban láthatja az elérhető mennyiséget, illetve azt, ha valamelyik termékünk éppen nincs raktáron.

Tudástárunkban a cukorbetegséggel kapcsolatos általános információkat gyűjtöttük egy helyre. Ha személyes problémájával szeretne hozzánk fordulni, kérdezze szakértőinket!

Szakácskönyvünkben a cukorbeteg diétához nyújtunk segítséget. Megismerheti az alapelveket, apró trükköket és kipróbált receptek közül válogathat.

Internetes ügyfélszolgálatunk folyamatosan az Ön rendelkezésére áll, leveleire 24 órán belül válaszolunk. Telefonos ügyfélszolgálatunkon munkatársunk munkanapokon 8-16 óráig elérhető a 06 30 900-5217 számon, ezen az időn túl hangpostán illetve SMS-ben hagyhat számunkra üzenetet.

Iratkozzon fel hírlevelünkre, melyben hetente egyszer tájékoztatjuk az aktualitásokról.

hogy se­gít­sünk a leg­ma­ga­sabb szin­ten tar­ta­ni cu­kor­be­teg­ség­gel é­lő em­ber­tár­sa­ink é­let­mi­nő­sé­gét.

Cé­lunk, hogy a cu­kor­be­teg di­é­ta kap­csán fel­me­rü­lő ne­héz­sé­gek me­gol­dá­sá­ban se­gít­sé­get ad­junk és mi­nél szé­le­sebb kör­ben e­lér­he­tő­vé te­gyük a cu­kor­be­te­gek ál­tal fo­gyaszt­ható il­let­ve ne­kik a­ján­lott di­a­be­ti­kus é­lel­mi­sze­rek le­he­tő leg­szé­le­sebb vá­lasz­té­kát.

Fe­la­da­tunk­nak tart­juk, hogy se­gít­sünk tá­jé­ko­zód­ni az e­lér­he­tő di­a­be­ti­kus é­lel­mi­szer vá­lasz­ték­ban, hoz­zá­fér­he­tő­vé te­gyük az ál­ta­lunk is­mert di­a­be­ti­kus és cu­kor­men­tes é­lel­mi­sze­rek­kel va­la­mint a cu­kor­be­teg di­é­ta so­rán fel­hasz­nált a­lap­a­nya­gok­kal kap­cso­la­tos in­for­má­ci­ó­kat. Cik­ke­ink, le­í­rá­sa­ink, táb­lá­za­ta­ink szer­kesz­té­se so­rán a leg­na­gyobb gon­dos­ság­gal já­runk el és csak szak­ma­i­lag meg­a­la­po­zott a­nya­go­kat te­szünk köz­zé.

Web­á­ru­há­zunk­ban a di­a­be­tik­us é­lel­mi­sze­rek, é­des­ségek, é­de­sí­tő­sze­rek és a­lap­a­nya­gok szé­les vá­lasz­téka ked­vez­ő á­ron meg is vá­sá­rol­ha­tó. Csak az E­u­ró­pa­i Ú­ni­ó és a ma­gy­ar ha­tó­sá­gok e­lő­í­rá­sa­i­nak min­den­ben meg­fe­le­lő ki­vá­ló mi­nő­sé­gű ter­mé­ke­ket for­gal­ma­zunk, tel­jes­kö­rű ga­ran­ci­áv­al és ház­hoz­szál­lí­tá­si szol­gál­ta­tás­sal.

Bár vál­lal­ko­zás­unk nem tit­kol­tan üz­le­ti cél­lal mű­kö­dik, te­vé­keny­sé­günk a­lap­el­ve: az em­ber e­lőbb­re­va­ló, mint a ha­szon!